Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat bij Sportacrobatiek Zwolle

Bij sportacrobatiek Zwolle hechten we aan een veilig sportklimaat . We willen dat iedereen zich veilig voelt en op een prettige manier met de sport bezig kan zijn. We willen dat iedereen op een prettige en sportieve manier met elkaar omgaat. Dit geldt voor sporters en hun ouders en voor de begeleiders.

Momenteel is er een werkgroep bezig om samen met sporters, trainers en ouders een analyse te maken en samen omgangsregels op te stellen.

Gedragsregels

We hanteren de gedragsregels zoals die door de KNGU zijn opgesteld:

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Gedragscode-KNGU-Beroepscode-NL-coach.pdf

Wij vragen iedereen die bij ons werkt als trainer of vrijwilligerswerk doet en hierbij in contact komt met sporters (als assistent, stagiair(e), jurylid, vrijwilliger, begeleider of bestuurslid), kennis te nemen van bovenstaande gedragsregels.

Ze beschrijven hoe we op een positieve en sportieve manier met elkaar willen omgaan. Indien leden/ouders/begeleiders de regels overtreden, dan zullen er passende maatregelen worden genomen door het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. 

Sportacrobatiek Zwolle heeft een vertouwenscontactpersoon in de persoon van Ina Brinkhuis. Ze is te bereiken via vertrouwenspersoon@sportacrobatiekzwolle.nl

Voorlopig maken we gebruik van  de vVCP van de KNGU. Deze is bereikbaar via:

http://www.kngu.nl/bondsinformatie/hulplijn-intimidatie

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Bij sportacrobatiek Zwolle werken we met vrijwilligers, zowel in het bestuur, commissies en ook bij het ondersteunen van de trainers.

Voor je als vrijwilliger aan de slag kunt bij Sportacrobatiek Zwolle zullen we een kennismakingsgesprek voeren. We laten hiermee zien dat we de inzet van vrijwilligers serieus nemen. We vragen in het gesprek naar de motivatie om met kinderen te willen werken, naar werkervaring en we vragen naar referenties bij vorige organisaties.

We kunnen bij eerdere organisaties waar de vrijwilliger actief is geweest de referenties checken.

We vragen van vrijwilligers om een  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op te vragen.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van kinderen.Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer of begeleider.